1. Adatkezelő

A tájékoztatásban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében a Cas-Tech-Trade Kft. az adatkezelő.

Elérhetőségeink:

 • levélben: 1558. Budapest Pf .:171

 • e-mailben: a sales@cttservice e-mail-címen,

 • telefonon: a 06-1-330-50-72 számon nevének és címének megadásával,

 • személyesen: a Cas – Tech – Trade Kft. 1135. Budapest Jász utca 154 szám alatt.

Az adatkezelési tájékoztató online elérhető a www.penztargepszerviz.hu honlapon az Adatkezelési tájékoztató menüpont alatt.

2. Mi jogosítja fel a Cas -Tech -Trade Kft-t az adatok kezelésére?

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról.

A pénztérgépek szervizszolgáltatásával a Cas-Tech-Trade Kft. az adatokat az alábbiak alapján jogosult kezelni: az érintettek hozzájárulásával, ami abban nyilvánul meg, hogy a saját cég adatain kívül a kapcsolattartó személyes adatát megadja a Cas – Tech – Trade Kft-nek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) elvei alapján, továbbá figyelembe vesszük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlatot tekintjük irányadónak.

3. Milyen adatokat kezelünk?

 • Online pénztárgépek beüzemelésekor a 48/2013 NGM rendeletben előírt mobil szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges az érintett cég kapcsolattartó személyes adatait (Cég neve, címe, adószáma, cégjegyzék szám, kapcsolattartó neve címen, telefon száma, e-mail címe, pénztárgép típus AP azonosító szám). A pénztárgéphez tartozó adatkommunikációs szolgáltatói szerződés és annak nyilvántartását az adott pénztárgéphez tartozó mobilszolgáltató részére, (harmadik fél részére) illetve a részére történő átadás időpontjáig.

 • az online pénztárgép szervizszolgáltatások nyújtásának és a hivatalos NAV részére történő adatközléshez szükséges érintett adatait (Cég neve, címe, adószáma, kapcsolattartó neve, telefon száma, e-mail címe, pénztárgép típus AP azonosító szám).

 • 48 / 2013 NGM rendelet, 48. § (1) *  A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező. A határidőn túl elvégzett, vagy elmaradt éves felülvizsgálat esetén az érintetteket (pénztárgépek üzemeltetői) NAV (hatóság) bírságolja Az éves felülvizsgálat határidőn belüli elvégzés érdekében a szervizünk segít a pénztárgépek üzemeltetőinek, nyilvántartásba veszi azon érintettek elérhetőségi adatait, akik hozzájárulnak az adataik kezeléséhez.

 • Az érintett személy magánszférájára (egészségügyi, magatartás, megjelenés, vallás, stb.) vonatkozó adatokat nem kezelünk

4. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A Pénztárgépekre vonatkozó hatályos jogszabályokban ART. az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény 106. §-107.§ és a 48/2013 NGM rendeletben előírtak teljesítésére. Emellett a Cas - Tech - Trade Kft az adatokat abból a célból kezeli, hogy az érintettek:

 • kéréseit teljesítse,

 • megkereséseikben, panaszaikban foglaltakat megvizsgálja,

 • azokat megválaszolja,

 • a rendeletben előírt határidőig nyilván tartsa.

5. Meddig kezeljük az adatokat?

48/2013 NGM rendelet 40. § (1) A szerviz az e rendelet szerinti nyilvántartásokat és jegyzőkönyveket 5 évig köteles megőrizni. Ez azt jelenti, hogy az adott pénztárgép üzemeltetőnél működő pénztárgép üzemeltetésből történő kivonást követően az előírás szerint még 5 évig őrizzük az érintett (pénztárgép üzemeltető) 7. pontban felsorolt adatait. A mobil szolgáltatási szerződés megkötését követően elektronikusa megküldjük a mobilszolgáltatóknak a szerződések másolati példányait, melyet papír alapon is őrzünk, az illető szolgáltató felé történő átadás időpontjáig. A szerződések átadásának ideje nem haladhatja meg az 1 évet a szerződés kiállításának időpontjától. Továbbá a szerződések kinyomtatott formába átadásra kerülnek az ügyfél részére is, mint ügyfél példány.

6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Cas - Tech - Trade Kft a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférési jogosultsága van és szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az érintettek számára teljesíteni tudjuk. Az adatokhoz a Cas - Tech - Trade Kft.-nek azok a munkavállalói férhetnek hozzá, akik a mobilszolgáltatási szerződéseket kötik, megrendelések nyilvántartását, számlázását végzik. Emellett hozzáférhetnek azok a munkavállalóink, akik a megrendeléssel kapcsolatos ügyfélpanaszok kezelését és a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzését látják el. A hatályos jogszabályi előírás alapján a 7. pontban levő adatokhoz az adott pénztárgép forgalmazója (gyártója), AEE egység gyártója és a mobilszolgáltatója felé hozzáférést kell biztosítanunk kérésükre.

7. Milyen adatokat kezelünk?

 • Érintett cég név

 • cég címe

 • cég adószáma

 • cégjegyzék száma

 • pénztárgép típus

 • AP azonosító szám

 • kapcsolattartó neve

 • telefon száma

 • e-mail címe

8. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A Cas-Tech-Trade Kft. a munkája során nem vesz igénybe külsős adatfeldolgozót.

9. Kamerás adatkezelés

A Cas-Tech-Trade Kft. kamerás megfigyelést alkalmaz telephelyének biztonsági ellenőrzésére. A kamerás megfigyelésről szóló felhívást, a bejárati ajtón jól látható helyen feltüntetve helyeztük el ügyfeleink megfelelő tájékoztatására. Az érintettek önkéntes hozzájárulása, hogy belép a kamerával megfigyelt területre [Infotv. 5. § (1) bek. a) pont]. A megfigyelő kamerákat a Cas - Tech - Trade Kft csakis személy-, vagyon- és adatvédelmi célra használja fel. Kifejezetten a Cas - Tech - Trade Kft vagyonát veszélyeztető esetleges bűncselekmények beazonosítására.

9.1. Meddig kezeljük a kamerával rögzített adatokat?

A Cas-Tech-Trade Kft. a képfelvételek kezelésénél is betartja a már hivatkozott Vagyonvédelmi törvény 31. §-ban foglalt határidőket.

9.2. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A kamera felvételekhez csak indokolt esetben és kizárólag az adatkezeléssel megbízott kollégáink férhetnek hozzá. A felvételeket nem adjuk át más szervezetnek, személynek, kivéve a hatóságokat, amennyiben azt a hatóság a képfelvételek kezelésére a Vagyonvédelmi tv.-ben meghatározott határidőig kéri.

10. A Cas-Tech-Trade Kft hírlevél szolgáltatása, közvetlen üzletszerzési (reklám) célú adatkezelései, webshop üzemeltetése

A Cas-Tech-Trade Kft.-nek több olyan adatkezelése is van, aminek a célja, hogy az érintetteknek a szolgáltatásokkal kapcsolatos, hírleveleket, reklámokat, ajánlatokat juttasson el, figyelembe véve az érintettek igényeit, a Cas-Tech-Trade Kft-nél igénybe vett szolgáltatásait. Az érintettek, ha ahhoz kifejezetten hozzájárultak, kaphatnak hírlevelet, reklámot a Cas-Tech-Trade Kft termékeiről, szolgáltatásairól, de a Cas-Tech-Trade Kft megkeresheti őket a szerződött partnereinek az ajánlataival is.

11. Ügyfélszolgálat

A Cas-Tech-Trade Kft. ügyfélszolgálatot működtet, hogy az ügyfelei által igényelt szervszolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítsa, a panaszaikat szóban, írásban, továbbá interneten keresztül a központi ügyfélszolgálaton is megtehessék, kártérítési igényeiket bejelenthessék.

A Cas-Tech-Trade Kft. az ügyfélszolgálatát úgy szervezte meg, hogy minden érintett, aki kapcsolatba kíván lépni a Cas-Tech-Trade Kft -vel, akár azért, mert érdeklődik valamely szolgáltatás iránt, akár azért, mert panaszt szeretne tenni, vagy személyes adataival kapcsolatos valamelyik jogát (törlés, zárolás, helyesbítés kérés, tiltakozás) szeretné gyakorolni, ezen keresztül tudja felvenni a kapcsolatot a Cas-Tech-Trade Kft.-vel munkaidőben.

12. Adatbiztonság

A Cas-Tech-Trade Kft szervezeti egységei útján megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

12.1. Szervezési intézkedések

A Cas-Tech-Trade Kft. az informatikai rendszeréhez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül az elv, miszerint a Társaság informatikai rendszerét és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá. Az informatikai rendszerünk üzemeltetése – így különösen az incidenskezelés, változáskezelés a rendszergazda jogosultsággal rendelkező járhat el.

A Cas-Tech-Trade Kft minden munkavállalója a munkaviszonyának létesítésekor, vagy a hatályos jogszabályok változásakor, írásos nyilatkozatban titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzése során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint köteles eljárni.

Követelmény, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratok ne maradjanak a munkavégzés után az asztalokon, azokat a munkavállalók zárják el a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

13. Technikai intézkedések

A Cas-Tech-Trade Kft az általa használt épületet, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védi (pl.: riasztó, kamerák, rácsok, stb.). Alkalmaz továbbá a Cas-Tech-Trade Kft páncélszekrényt is.

A Cas-Tech-Trade Kft az adatokat saját eszközökön adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket a Cas-Tech-Trade Kft elhatároltan, jogosultság ellenőrzéshez kötött védelemmel látta el.

A Cas-Tech-Trade Kft tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el.

Az adatokat a Cas-Tech-Trade Kft több helyen tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól.

Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.

A Cas-Tech-Trade Kft a papíralapon kezelt adatokat is az előírt adatvédelmi követelményeknek megfelelően semmisíti meg az őrzési idő lejártával.

14. Milyen jogaim vannak az adataimmal kapcsolatban? (érintetti jogok)

Az érintett jogai:

 • tájékoztatás kérése

 • az adat helyesbítésének kérése

 • az adat törlésének, zárolásának kérése

 • tiltakozás az adatkezelés ellen

14.1. Tájékoztatás kérése:

Az érintettek, bármikor kérhetnek tájékoztatást a rájuk vonatkozó adatok kezeléséről,  

 • milyen adataikat kezeli a Cas - Tech - Trade Kft. 3. és 7. pont

 • azokat honnan szerezte (adatok forrása), 3. pont

 • milyen célból kezeli a Cas - Tech - Trade Kft az adataikat, 4.pont

 • mi jogosítja fel a Cas - Tech - Trade Kft.-t az adatok kezelésére, 2. pont

 • mikortól és meddig kezeli a Cas - Tech - Trade Kft az adataikat, 5.pont

 • vesz-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót a Cas - Tech - Trade Kft.,

 • hozzáférhet-e jogellenesen az adataival - mit tett a Cas - Tech - Trade Kft annak érdekében, hogy kezelje ezt a helyzetet és megvédje az adatait, 12. pont

 • továbbította-e a Cas - Tech - Trade Kft bárkinek az adatait, és ha igen, 6. pont
  - mi jogosította fel erre a Cas - Tech - Trade Kft.-t (adattovábbítás jogalapjáról) és
  - kinek továbbította az adatait (adattovábbítás címzettjéről). 2. pont

A tájékoztatás iránti kérelmekre a Cas - Tech - Trade Kft legkésőbb 15 napon belül válaszol.

14.2. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése

Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli a Cas - Tech - Trade Kft akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését. Például, ha az ügyfél új telefonszámát, vagy levelezési címét szeretné megadni, akkor kérheti, hogy a régit a Cas - Tech - Trade Kft módosítsa.

A módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ő kérheti az adat módosítását. A Cas - Tech - Trade Kft csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

A helyesbítésről vagy megjelölésről az érintettet értesítjük.

14.3. Az adat törlésének, zárolásának kérése

Az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az adatot kezelő Cas - Tech - Trade Kft a törölni kért adatot tovább nem kezelheti, nem tarthatja nyilván.

Az érintett kérheti azt is, hogy a Cas - Tech - Trade Kft az adatát ne törölje, viszont ne is használja fel. Ezt hívjuk az adat zárolásának.

Olyan adatnak a törlését vagy zárolását azonban a Cas - Tech - Trade Kft nem végezheti el, amine

Új Termékek